Заповед № РД – 293/ 06.04.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ за срок от 5 г.

З А П О В Е Д

№ РД-293

гр. Елхово,06.04.2023 г.

 

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и във връзка с чл.8, ал.1, т.1а от Закона за лечебните заведения, решение на Общински съвет – Елхово №439/38/11 взето с Протокол №38/23.03.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ за срок от 5г., както следва:

1.Лекарският кабинет в  здравната служба  в с.М.Манастир  с площ 16кв.м., заедно с 1,75ид.ч.кв.м/7кв.м/чакалня/ общо с площ 17,75кв.м, съгласно приложена схема на първи етаж  от двуетажна масивна сграда,  построена 1984г., в дворно място  представляващо урегулиран  парцел IX в кв.21 по плана на селото при граници:на изток –улица, на запад-училищен двор, на север-училище и цех за плетиво и на юг-улица с начален месечен наем в размер на 5,86лв, без ДДС, депозит 35,16лв.

         Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за внасяне  такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

       Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до 26.04.2023г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1.не се чете

                           2.не се чете

                           3.не се чете

                             4.не се чете

                              5.не се чете 

Резервни членове:1.не се чете

                              2.не се чете

на 27.04.2023г. от 13.00часа в залата на община Елхово.

         В търга могат да участват физически и юридически лица.

         Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00часа на 26.04.2023г.  да подадат следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

         4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

            II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        ЦАО на община Елхово, подава се от физическото лице или упълномощен

        от него представител.

       2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

-на гише №1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

      При липса на кандидати за участие в търга на 27.04.2023г., да се проведе втори търг при същите условия на 04.05.2023г. от 13.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 03.05.2023г.

Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“

ПЕТЪР КИРОВ
Кмет на община Елхово

Тръжна документация 

Заповед № РД – 350/ 05.05.2023 г. за спечелил публичен търг за с явно наддаване за отдаване под наем на лекарският кабинет в здравната служба в с. Малък Манастир