Проект за дневен ред на заседание № 40 на ОбС-Елхово на 25 май 2023 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО г-н/г-жа ………………………….
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А
№ 40 /15.05.2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 25.05.2023 г. от 09:00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 40-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешаване изработване проект на Частично Изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) с обхват ПИ 21542.69.285 и 21542.69.286 в местност „Хумата” с. Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.9705.7 по КККР на град Елхово, находяща се в гр. Елхово, ул.”Морава” № 1а за срок от 5 (пет) години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 70/452 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 27382.500.3841 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово, целия с площ 452 кв. м. на съсобственичките Калинка Янчева Дянева и Радка Янчева Дянева.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 170/1200 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 200 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХV-164 в кв. 23 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово на съсобственика Христо Димитров Тодоров.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 10/790 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 790 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-392 в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово на съсобственика Христо Димитров Тодоров.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 5 020 кв. м.  съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ – за стопански дейности в кв. 18 по плана на с. Жребино.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

9. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово