Заповед № РД – 371/ 23.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собсвеност, находящ се на общински пазар в гр. Елхово

З А П О В Е Д

№ РД – 371

гр.Елхово, 23.05.2023г.

 

          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и във връзка с решение на Общински съвет – Елхово №455/39/8 взето с Протокол №39/27.04.2023г.

Н А Р Е Ж Д А М:

          Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр.Елхово, ул. ”Пирин”№6, както следва:

  1. Сграда с идентификатор 27382.500.577.1, адрес:гр.Елхово, ул.“Пирин“6 и ЗП 34кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.577 при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 27382.500.577.2.; под обекта – няма; над обекта – няма, павилиона е построен през 1965г. в парцел ІV, кв.119 по плана на град Елхово, утвърден със заповед №ЛС/Р-456 от 30.12.1985г., за срок от 5/пет/години  с начален месечен наем в размер на 100,20лв, депозит 50,10лв.

         Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за внасяне  такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

         Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до 09.06.2023г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

  1. не се чете

на 12.06.2023г. от 10.00часа в залата на община Елхово.

         В търга могат да участват физически и юридически лица.

         Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00часа на 09.06.2023г.  да подадат следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

.               II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        ЦАО на община Елхово, подава се от физическото лице или упълномощен

        от него представител.

       2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

-на гише №1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес:obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

      При липса на кандидати за участие в търга на 12.06.2023г., да се проведе втори търг при същите условия на 19.06.2023г. от 10.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 16.06.2023г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация

Заповед № РД – 430/ 13.06.2023 г. за спечелен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 27382.500.577.1, адрес:гр.Елхово, ул.“Пирин“6