ЗАПОВЕД № РД – 460/ 26.06.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

№ РД-460

гр. Елхово, 26.06.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 38/23.03.2023 г. и 40/25.05.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи :

  1. Дворно място с площ 1 360 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на имота : североизток – улица с о. т. 132 – о. т. 136, югоизток – УПИ ІV-344, югозапад – мера и северозапад – УПИ ІІ-344, с начална тръжна цена 8 160,00 лв. без ДДС, депозит 816,00 лв.
  2. Дворно място с площ 1 120 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г., при граници на имота : североизток – улица с о. т. 132 – о. т. 136, югоизток – УПИ V-345, югозапад – мера и северозапад – УПИ ІІІ-344, с начална тръжна цена 6 720,00 лв. без ДДС, депозит 672,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 18.07.2023 г. от 11.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 25.07.2023 г. от 11.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 14.07.2023 г. и 21.07.2023 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 14.07.2023 г. и 21.07.2023 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 360 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 120 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 14.07.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 21.07.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете  

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете   
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете  

  1. 2. не се чете      

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Скици
Тръжна документация за 1 360кв.м.
Тръжна документация за 1 120кв.м.