Заповед № РД – 482/ 07.07.2023 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Жребино

ЗАПОВЕД

№ РД-482

гр. Елхово, 07.07.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 40/25.05.2023 г. и 41/22.06.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ : дворно място с площ 5 020 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ-за стопански дейности в кв. 18 по плана на с. Жребино одобрен със заповед № 742 от 05.01.1946 г. и заповед № ТСУ-09/31.03.2023 г. за ЧИРП, при граници на имота : североизток – улица с о. т. 46а – о. т. 23, югоизток – УПИ ІІІ-за КОО и образователни дейности, югозапад – улица с о. т. 46 – о. т. 48 и северозапад – УПИ І-за КОО, с начална тръжна цена 60 240,00 лв. без ДДС, депозит 6 024,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 27.07.2023 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 03.08.2023 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 25.07.2023 г. и 01.08.2023 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 25.07.2023 г. и 01.08.2023 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 5 020 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ-за стопански дейности в кв. 18 по плана на с. Жребино, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имота да се извършва до 17.00 часа на 25.07.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 01.08.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете  

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете   
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете  

  1. 2. не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Тръжна документация 

Скица