ЗАПОВЕД № РД- 559 /10 .08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 № РД – 559
гр. Елхово, 10.08.2023 г.

          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и във връзка с решение на Общински съвет – Елхово № 466/40/3 взето с Протокол № 40/25.05.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

          Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от сграда – частна общинска собственост  в гр. Елхово, ул. ”Морава” № 1а, както следва: 25 кв. м. ид. част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 със застроена площ 142 кв. м, конструкция: масивна стоманобетонна, построена през 1971 г.; предназначение: сграда със смесено предназначение, брой етажи: два и сутерен. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705, собственост на Община Елхово, за срок от 5/пет/години  с начален месечен наем в размер на 64,50лв, депозит 387,00лв.

         Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за внасяне  такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

         Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до 29.08.2023 г. от 10.00 часа до 12.00 часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2.    не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

  1. не се чете

на 30.08.2023г. от 13.00часа в залата на община Елхово.

         В търга могат да участват физически и юридически лица.

         Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00 часа на 29.08.2023 г.  да подадат следните документи:

        I. За юридически лица:

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит в размер на 387,00лв.

        4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

.               II. За физически лица:

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

ЦАО на община Елхово, подава се от физическото лице или упълномощен

        от него представител.

       2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит в размер на 387,00лв.

       3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

-на гише № 1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

      При липса на кандидати за участие в търга на 30.08.2023 г., да се проведе втори търг при същите условия на 07.09.2023г. от 13.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00 часа на 05.09.2023 г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

          Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

          Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“.

ПЕТЪР КИРОВ
Кмет на община Елхово

Тръжна документация

Заповед № РД – 610/ 31.08.2023 г. за спечелен публичен търг за отдаване под наем 25 кв. м. ид. част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7