ЗАПОВЕД № РД- 558 /10.08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/ 2024 г.

ЗАПОВЕД

 № РД – 558
Елхово, 10.08.2023 г.

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.102 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на зем.земи /ЗСПЗЗ/,  Решение №487/42/9/ на Об съвет Елхово, взето с протокол №42 от 27.07.2023г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

I. Съгласно  Решение № 487/42/9/ на Об съвет Елхово, взето с протокол № 42 от 27.07.2023 г.  откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/ 2024 г. по землища, както следва:

 1.    

  Землище

  Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост
  Брой имоти Площ дка
  1 гр. Елхово 19 421.836
  2 с. Изгрев 30 363.557
  3 с. М. Манастир 104 1526.598
  4 с. Раздел 51 2160.400
  5 с. Мелница 84 3287.914
  6 с. Борисово 15 153.922
  7 с. Славейково 8 355.581
  8 с. Пчела 12 414.023
  9 с. Г. Дервент 116 1968.71
  10 с. В. Поляна                 10 265.507
  11 с. Чернозем 28 450.742
  12 с. Жребино 35 768.037
  13 с. Лалково 27 526.318
  14 с. Лесово 89 5246.762
  15 с. Маломирово 21 176.242
  16 с. Гранитово 41 802.653
  17 с. Трънково 24 791.037
  18 с. Бояново 30 92.475
  19 с. Кирилово 84 1000.994
  20 с. М. Кирилово 9 43.296
  21 с. Добрич 26 787.174
    Общо: 863 21603.778

        Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за пасища, мери и ливади-публична  общинска собственост неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината  и публикувани на сайта на община Елхово www.elhovo.bg в раздел търгове и конкурси.

     Дължимите плащания  по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

     В търга могат да участвуват само /собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ/, за всички или отделни поземлени имоти.

           Търгът да се проведе от комисия в състав:

      Председател: не се чете

             Членове:1. не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете
 4. не се чете
 5. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

 1. не се чете                      

от 14,30 ч. в залата на Община Елхово на 30.08.2023 г.

Желаещите да участват /всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ/  в търга следва до 17.00часа на 28.08.2023г. да подадат в Центъра за административно обслужване при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

            1.Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово

-на гише №2 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 2 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес:obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

           2.Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

3.Приходна квитанция за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит за всеки имот по отделно  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

4.Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

          6.Справка от  Интегрираната информационна система на БАБХ.

 За физически лица:

            1.Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или  упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово.

-на гише №2 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише №2 в ЦАО на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

 1. Приходна квитанция за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит за всеки имот по отделно  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

3.Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

          4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

          5.Справка от  Интегрираната информационна система на БАБХ.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   07.09.2023г. Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 05.09.2023г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №2 в ЦАО на община Елхово

           Заповедта да се доведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

          Контрол по изпълнението на заповедта  възлагам на г-жа Пепа Кючукова, зам.кмет на община Елхово.

          Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в «Търгове и конкурси».

ПЕТЪР КИРОВ
Кмет на община Елхово

Тръжна документация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заповед № РД – 616/ 01.09.2023 г. за спечелен публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за срок от една стопанска година.