О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-945/1/ от 13.09.2023 г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект за ПУП- ПР за УПИ VІІ-158 и  УПИ ХІІ-157, кв. 16 по плана на с. Лалково.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община  Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.