О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-828/2/ от 13.09.2023 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-26 от 13.09.2023 год. на кмета на  община Елхово е одобрен проект на ПУП-ПР   за  УПИ VІ-319 и УПИ VІ-319, кв. 31 по плана на с. Мелница, община Елхово.

На основание чл. 215 ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово.