О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
№94-02-878(2) от 13.09.2023

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-24 от 12.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-428, кв. 59 по плана на с. Кирилово, като част от КПИИ за които е издадено разрешение за строеж № РС-92 от 12.09.2023 г.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобрения и разрешен КПИИ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.