О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-817 (2) от 13.09.2023г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-27 от 13.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ V-32, XVI-29, VI-33 и III-31, кв. 8 по плана на с. Тръново., ПИ с идентификатори 7338.501.86, 73328.501.87, 73328.501.88 и 73328.501.239 по КККР на с. Трънково, Община Елхово.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.