О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-786(2) от 18.09.2023 г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-28 от 15.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ „Резервен Терен“, кв. 4 по ПРЗ на гр. Елхово, ПИ с идентификатор 27382.500.3561 по КККР на града.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.