О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
№94-02-804(2) от 18.09.2023

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-29 от 15.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП – ПЗ за УПИ I-291,396 за преработка и съхранение на селскостопанска продукция, масив 58, с. Бояново с включване в обхвата на УПИ I-291,396, поз. имот с идентификатор 06001.58.394 по КККР на землище с. Бояново.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.