О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-654 от 18.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за специализирана ел. схема за трасе на обект: „Кабелна линия 1kV за присъединяване на „ФЕЦ-ЕКС-Изгрев“ инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ“ в УПИ III-38, кв. 29 по ПРЗ.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.