О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-30 от 15.09.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП- ПР на с. Добрич кв. 22 УПИ IX-190, VIII-190, VII-190, X-163 и VI-161.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.