О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-790 от 31.11.2023 г. на кмета на община Елхово е одобрен проект за ПУП- Специализирана ел. схема за трасе на обект: „Въздушна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Жилищна сграда на три етажа със смесено предназначение“ в ПИ 27382.500.2119, гр. Елхово, обл. Ямбол“.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.