О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-815 от 03.11.2023 год. на кмета на  община Елхово е одобрена специализирана ел. схема за разполагане на кабелни проводи-линеен обект кабелни линии средно напрежение за обект: Кабел 1 кVи ЕТ за външно захранване „Склад“ в гр. Елхово, ул. М.Войвода № 15 Б.