О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-816 от 03.11.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрена специализирана ел. схема за разполагане на кабелни проводи-линеен обект кабелни линии средно напрежение за обект: Въздушна линия 1 кVи ЕТ за външно захранване „Помпа за поливане“ в ПИ 27382.500.4061, гр. Елхово.