О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-817 от 03.11.2023 год. на кмета на община Елхово е одобрена специализирана ел. схема за разполагане на кабелни проводи-линеен обект кабелни линии средно напрежение за обект: КЛ 20кV, БКТП 1х 800 кVА, КЛ 1 кV до първи стълб на изв. НН 1 и 2 на ТП2 с.Изгрев, реконструкция КЛ НН и ВЛ НН за външно захранване ФЕЦ “КИК ЕНЕРДЖИ“ ЕООД  в ПИ 32576.33.48.