О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-1119/1/ от 13.11.2023 г.

 

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПРЗ   на с. Гранитово за УПИ VІ-584  в  кв. 29.

Проектът е изложен в отдел “ ТСУС” на Община  Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14 дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.