О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
94-02-1178/1/ от 20.11.2023 г.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, че e изработен проект за изменение на ПРЗ на с. М. Mанастир за УПИ V-204 и УПИ VІ-205 в кв. 30.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.