ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛ. ЧЛ.19 ОТ НРПУРОИ №5 ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст
  • Решение за регистрация
  • Актуално състояние – справка от Търговски регистър (изготвя се служебно)
  • Декларация, че не се притежава собственост годна за постоянно ползване
  • Пълномощно на заявителя

Такса: 10.00 лв. за настаняване

Срок за изпълнение: 30 дни