Община Елхово обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на: Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/

З А П О В Е Д

№ РД – 126

гр. Елхово, 05.02.2024 година

 

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.90, ал.2 от Кодекса на труда, чл.217, ал.5  от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.4 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

О Б Я В Я В А М:

І. 1.Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на: Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/  – гр.  Елхово, ул. “Калоян„ № 13, община Елхово, област Ямбол.

ІІ. Кратко описание на длъжността:

Директорът на ЦПЛР-ОДК – гр.Елхово планира, организира, координира, контролира, ръководи и отговаря цялостната дейност на заведението, вкл. административно-управленската дейност, както и  финансовата дейност, в съответствие с предоставените му правомощия.

Директорът представлява институцията пред органи, организации, юридически и физически лица, в съответствие с предоставените му правомощия.

 III. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани; граждани на други държави членки; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 3. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 5. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
 6. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.
 7. Да имат придобито образование и професионална квалификация, които да позволяват изпълнението на чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

          Изискването на т. 2 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

ІV. Начин на провеждане на конкурса

 1. Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на ЦПЛР-ОДК/ – гр.Елхово се провежда в два етапа:

            – писмен изпит, който включва решаване на тест;

            – събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо  управление  на ЦПЛР-ОДК/  – гр.Елхово   

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
 2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
 3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
 4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;
 5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 6. Концепция за стратегическо управление на ЦПЛР-ОДК – гр.Елхово за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;
 7. Други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.
 8. Документ за самоличност – за сверяване на данните.

Място и срок за подаване на документите:

          Документите се подават, в 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса във вестник „Елховска дума“, считано от 09.02.2024 г., всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 17.00 ч. на 11.03.2024 г., включително, в Центъра за административно обслужване – гише № 2, адрес: гр.Елхово, ул.”Търговска” № 13,. Лице за контакт: Таня Иванова, или на електронна поща: obshtina@elhovo.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

          Телефон за контакт: тел 0478 /81266.

          При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

          Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

          Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

          Подаването на писменото заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на община Елхово.

          Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“.

          При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за длъжността „директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/.      

V. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността „Директор“ на ЦПЛР-ОДК/  – гр.Елхово, община Елхово, област Ямбол да се обяви чрез публикуването във вестник „Елховска дума“, на интернет страницата на общината, на таблото за обяви на общината.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на таблото за обяви на общината – гр.Елхово, ул.”Търговска” № 13 и на електронната страница на община Елхово.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венета Димитрова – секретар на община Елхово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Приложение: Списък на нормативните документи, които кандидатите за длъжността „директор“ на ЦПЛР-ОДК/  – гр.Елхово  трябва да познават и прилагат.

 

ПЕТЪР ГЕНДОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

 

Приложение към заповед 

Заявление