ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ЛЕВОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ТИТУЛЯРИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

 Нормативно основание:

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове  – чл.7

Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове  – чл.11

Необходими документи:

Такса: 1% режийни разноски в/у получената компенсация и се превеждат по с/ка на местната общинска комисия

Срок за изпълнение: 51 дни