ВПИСВАНЕ НА СГРАДА (ВХОД) В РЕГИСТЪРА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ И НА ПРОМЕНИ ВЪВ ВПИСАНИТЕ ДАННИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нормативно основание:

Наредба № 3 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2009 г.)

Необходими документи :

Такса: няма

Срок за изпълнение: 3 дни