ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.175, ал.2

Необходими документи:

Цена:  15.00 лв.

Срок за изпълнение:  3 дни