О Б Я В Л Е Н И Е

№: 94-02-17(2) от 04.04.2024

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-8 от 09.04.2024г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ I-305 „за производствена, складова и търговска дейност“,кв.63(стоп.двор), с. Бояново.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобреното изменение в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.