Проведе се публично обсъждане на концепциите за интегрирани териториални инвестиции в община Елхово

Днес, в заседателната зала на Община Елхово,  екипът на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ-Ямбол), като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион проведе публично обсъждане на концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ , в които са заложени дейности на територията на община Елхово. Водещи партньори в концепцията а Община Бургас, а партньори – 17 общини, 9 държавни общински болници, две висши учебни заведения, едно средно училище, един икономически оператор, три НПО, Иновационен център, министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. В обществената дискусия се включиха партньорите по проекта, представители на местната администрация  и други заинтересовани лица.

Събитието откри управителят на ОИЦ-Ямбол г-жа Станислава Иванова, която описа предстоящите инвестиции и значението им за общината и региона. Тя акцентира върху новия интегриран териториален подход в регионалното развитие и важността на сформираните партньорства.

Концепцията за инвестиции на Община Бургас „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“, в която участва и Община Елхово е по Програма „Развитие на регионите“, мярка 3 – Грижи за детското здраве в болнична среда, укрепване капацитета и възможностите за комплексна медицинска грижа в педиатрични отделения/ клиники на съществуващи общински МБАЛ.  Публичното обсъждане продължи с очертаване на основната рамка на заложените дейности, като се акцентира на предвидените инвестиции на територията на община Елхово, а именно: оптимизиране диагностично – консултативната лечебна дейност на МБАЛ Елхово чрез осъществяване на ремонт с цел осигуряване на подходяща за детската възраст среда за изследвания и прегледи, детски кът и пространство за учебни занимания, и осигуряване на оборудване за базисна диагностика. Инвестициите, които ще се осъществят в рамките на Община Елхово са с индикативна стойност 2 962 297,82 лв.

Важно е де се отбележи обаче, че на този етап одобрение е минала само идеята.Тепърва предстои разписването на мерки по различните програми и чак след това ще бъдат ясни конкретните дейности и суми необходими за тяхната реализация. 

Срещата беше закрита от г-жа Живка Кафеджиева – зам. кмет на Община Елхово, която благодари на партньорите за оказаната подкрепа и доброто сътрудничество. Тя акцентира върху значението на всички заложени дейности за развитието на община Елхово, като изрази увереност, че инвестициите ще получат широко одобрение и ще бъдат реализирани.