О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-237(2) от 10.04.2024

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ-9 от 09.04.2023г. на кмета на община Елхово е одобрен  проект за изменение на  ПУП–ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 63909.75.10 по КККР с. Кирилово- стопански двор , като част от КПИИ, за които е издадено разрешение за строеж № РС-30 от 09.04.2024г.

Проектът е изложен в отдел “ТСУС” на Община Елхово.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните могат да обжалват одобрения и разрешен КПИИ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол, чрез отдел “ТСУС” при Община Елхово.