О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-337 /1/ от  22 .04.2024 г.

Отдел ТСУС при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПР на  УПИ  VІ-11  и УПИ VІІ-11, кв.2  по ПРЗ на с.М.манастир.

 Проектът е изложен в отдел “ ТСУС” на Община  Елхово.

На основание  чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14 дневен  срок от датата на получаване на настоящето съобщение заинтересуваните  могат да направят писмени възражения, предложения и искания  по проекта за изменение до общинската администрация – Елхово.