О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-323/2/ от 24.04.2024 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово, на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –10 от 24.04.2024 год. на кмета на  община Елхово е одобрен проект за изменение на УПИ V-966 за жилищно застрояване, търговия и услуги в  кв. 61, одобрен със заповед ТСУ-25 от 13.09.2023 год. по ПРЗ на гр.Елхово / поз. имот с идентификатор 27382.500.966 по  КККР на гр.Елхово / като част от КПИИ за строеж: “Жилищна сграда със заведение за обществено хранене-кафе-сладкарница“, ииздадено РС № 35 от 24.04.2024 год.

 На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване  на настоящето обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово.