О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
№­­­­­­ 94-02-325/2/ от 24.04.2024 год.

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово, на основание чл. 129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № ТСУ –11 от 24.04.2024 год. на кмета на община Елхово е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VII с отреждане ,,за промишленост” като част от КПИИ за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 100 кWp в ПИ 43459.501.354 с. Лесово, община Елхово и Присъединяване НН на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 100,00 кWp“ и издадено РС № 36 от 24.04.2024 год.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване  на настоящето обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово