СЪОБЩЕНИЕ за пестене на вода

Поради продължителното засушаване и намаляване дебита на водоизточниците на територията на община Елхово, съпроводено с  високите температури и увеличената консумация на вода, се стигна до намаляване на необходимите водните количества от питейна вода на населените места от община Елхово.

Съгласно Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи – Операторът – „В и К“ ЕООД – Ямбол е предприел конкретни действия за проверка и контрол на рационалното ползване на питейна вода.

За недопускане на режим на водоподаване, общинска администрация Елхово, одобрява предложените от оператора действия за ограничаване на водоползването, като се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

Приканваме населението към по-пестеливо използване на водата!