С П И С Ъ К на класираните кандидати  в конкурса за длъжност Началник отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ в Община Елхово

С П И С Ъ К

на класираните кандидати  в конкурса за длъжност
Началник отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ в Община Елхово

На основание  чл.44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора на държавни служители, съобразно приетата система за определяне на резултатите, комисията класира единственият кандидат Донка Ангелова Ботева  на първо място с общо  585 т.

Председател на комисията:……../П/……………

                                             / Г. Брайков  /