Обявление за сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради в Елхово

Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради в Елхово могат да кандидатстват за 100% безвъзмездно финансиране по Процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“  по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР)

 Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) открива за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ в рамките на Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР.

Основната цел на процедурата е да подкрепят мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход (ФСП) и национално съфинансиране.

Допустими за финансиране са следните дейности:

– Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване, включително съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки;

– СМР дейности, свързани с неотложни мерки в техническия паспорт на сградата, както и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата.

– Извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура вкл. дейности по изготвяне на обследване на сградата за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция;

– Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

– Други съпътстващи дейности, подробно описани в Насоките за кандидатстване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 196 415 453,80 лв., като за област Стара Загора и 10-те общини свързани с Маришкия басейн, сред които и община Елхово, бюджета е 129 186 003,18лв.

Крайният срок за кандидатстване е 19.09.2024 г.

Кандидат по процедурата са Общините в партньорство със Сдруженията на собствениците, регистрирани по Закона за етажната собственост.

Минималният размер на БФП е 50 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният – 9 500 000 лв.

Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки:

– След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), многофамилните жилищни сгради следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

– В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на етажната собственост и произведената енергия ще се използва за нуждите му. При изграждане на системи за оползотворяване на енергия от ВИ, допустими за финансиране със средства по процедурата са частите и елементите на системата, които са общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността. Тези части/елементи на системата, които не са общи части, следва да бъдат финансирани от ССО. При изготвяне на инвестиционния проект за обновяване на сградата, подобна система следва да бъде разработена в цялост, а не само за общите части на сградата.

– В случаите, когато проектното предложение включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, следва в доклада от обследването да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия от ВИ, осъществено със средства по процедурата, е само за собствено потребление.

Приоритизация на сградите, които ще получат подкрепа по процедурата:

  • Приоритет ще се дава на проектни предложения, насочени към осигуряване на подкрепа за енергийно уязвимите и енергийно бедните домакинства.

По настоящата процедура приоритет ще се предоставя за МЖС, в която живущите:

– получават целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон (съгласно информация в т.1. на Декларация 4 и Справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”)

– получават месечни социални помощи, съгласно Закона за социалното подпомагане за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие (съгласно информация в т.2. на Декларация 4 и справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”);

– които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност (на база информация в т.3. на Декларация 4 и копия на документи, издадени от ТЕЛК/НЕЛК);

– които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите (съгласно информация в т.4. на Декларация 4 и справка от общината за лицата, на които са предоставени социални/общински жилища);

– които са заети в затихващите сектори – въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване (съгласно информация в т.5. на Декларация 4 и справка/и от работодател/и).

  • В допълнение, с оглед осигуряване на подкрепа за най-силно нуждаещите се сгради от енергийно обновяване и за уязвими домакинства, е включен критерий за съществуващия клас на енергийно потребление на сградата, обект на интервенция като съответно най-голяма тежест в оценката се дава на сгради, които са с най-нисък клас на енергопотребление.

Новото по тази програма е, че на етапа на кандидатстване следва да се представи доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове. В случай, че при обследването в сградата обект на интервенция е установено наличието на защитени видове, то проектът следва да предвиди мерки за тяхната защитата и опазване – безопасно извеждане на прилепи от убежищата, недопускане на ремонтни дейности по време на зимуването на прилепите и по време на гнездовия сезон на птиците, взимане на предварителни мерки, за да се предотврати гнезденето преди началото на размножителния сезон след консултация със специалист.

Община Елхово кани всички заинтересовани Сдружения на собствениците на информационна среща по поканата за кандидатстване на  01.07.2024год. -понеделник от 17.30 часа в заседателната залата в сградата на Община Елхово на ул.“Търговска“ 13.