Община Елхово проведе разяснителна среща във връзка с програмата за саниране

На 1.07, в заседателната зала на Община Елхово, общинска администрация  проведе среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради за разясняване и представяне на подробности по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“.

Екипът, който ще работи по програмата е в състав Живка Кафеджиева – зам. кмет, Донка Ботева – началник отдел „Програми и проекти и хуманитарни дейности“, Неделина Петева и Албена Драгоева. Желанието е администрацията да бъде максимално полезна за хората, които ще кандидатстват, като за целта общината ще оказва активно съдействие.

Г-жа Кафеджиева запозна подробно присъстващите с условията на програмата – допустими за 100% безвъзмездно финансиране  кандидати и дейности, изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки, приоритизация на сградите, които ще получат подкрепа по процедурата, необходими документи, както и начинът на класиране на проектните предложения.  

Крайният срок за подаване на заявления от собствениците на сдружения з участие в процедурата е 15 юли.

Една от новостите в тази програма е, че на етапа на кандидатстване следва да се представи доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове. В случай, че е установено наличието на защитени видове, проектът следва да предвиди мерки за тяхната защитата и опазване. В допълнение, с оглед осигуряване на подкрепа за най-силно нуждаещите се сгради от енергийно обновяване и за уязвими домакинства, е включен критерий за съществуващия клас на енергийно потребление на сградата, обект на интервенция като съответно най-голяма тежест в оценката се дава на сгради, които са с най-нисък клас на енергопотребление.

Проектните предложения, получили минимум 85 точки на техническа и финансова оценка, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проекти по реда на класирането до покриване на общия бюджет по процедурата.

Всички подробности, както и необходимите документи ще намерите на сайта на Община Елхово – https://elhovo.bg/.