Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Услуги за осъществяване на одит по проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран съгласно договор ¹ DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Публикувано на: петък, 27 април 2012
Валидно до: петък, 04 май 2012

Оферти се подават до 07.05.2012 г., 10:00 часа

Файлове и ресурси

Изтегли