ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на прединвестиционно проучване, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейни проекти за изграждане на ПСОВ и съпътстващата техническа инфраструктура, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни проекти за ВиК мрежата в град Елхово и подготовка на План за управление на утайките”

Публикувано на: петък, 18 май 2012                          Уникален код в регистъра на АОП:
Валидно до: петък, 15 юни 2012                                   00660-2012-0003
Документацията е достъпна до 08.06.2012 г., 16:30 часа
Оферти се подават до 15.06.2012 г., 16:30 часа

Документация за участие – документацията бе достъпна до 08.06.2012 г., 16:30 часа

До всички заинтересовани лица – отговор

 

Публикувано на 02 юли 2012 – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ