ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед РД –79 /11.02.2009г.,  община Елхово обявява

                      

                                   Конкурс за длъжността:

 

 

Началник отдел “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в община Елхово

 

1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общината по разработването на програми, проекти и стратегии. Организира, ръководи и контролира дейностите по проблемите на образование, здравеопазване, култура, спорт и етнически въпроси.

Минимален размер на основната заплата: 343 лв.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността

–         степен на образование – бакалавър

–         професионален опит     – 4 години стаж по специалността

–         ранг    – трети младши

3.Други специфични изисквания

–         висше образование-магистър

–         2 години стаж в бюджетна сфера в областта на управление, контрол и / или разработване на проекти и програми 

4.Допълнителни изисквания

–         умения за работа с компютър

–         владеене на английски език

5.Начин на провеждане на конкурсната процедура

–         тест

–         интервю

6.Документи за участие в конкурсната процедура

 

Кандидатите лично или чрез пълномощник да представят писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

–         декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

–         копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

–         копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

–         други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

–         автобиография

5.Място и срок на подаване на документите за участие:

Документите се подават в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул.”Търговска”  13 всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч в срок до 25.02.2009г. включително.

При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДС и в други нормативни актове

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6.Информация за конкурсната процедура, обявяването на списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се изнасят на таблото за обяви пред общината.

 

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление във в.”Делник” и интернет страницата на общината elhovo.bg, едновременно с това в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

 Обявлението да се постави на таблото по т.5 от настоящата заповед.

 

За допълнителна информация: телефон 81266, г-жа Йорданка Димитрова.