СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

С П И С Ъ К

На допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Евроинтеграция и хуманитарни дейности” съгласно протокол от 04.03.2009г. на комисията, определена със заповед РД-109/26.02.2009г.

 

1.Мария Ангелова Никова

 

            Конкурсът /Решаване на тест/ ще се проведе на 18.03.2009г. от 14,00 часа в залата на Общинска администрация гр.Елхово

 

 

                                       Председател на  комисия: /Х.Христов/