ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 16.03.2009 г. от 9.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Елхово  

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на сборен бюджет на община Елхово и поименен списък за капиталови разходи за 2009 година

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2009 г.

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на приложение 2 на Наредба  5 за РПУРОИ

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на допълнение към Общински план за развитие  на община Елхово за периода 2007-2013 към раздел Гори

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне  под наем на гора в земеделска земя в землището на гр. Елхово чрез публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изготвяне на нов лесоустройствен проект за стопанисване на общинските гори за 10-годишен период за времето от 2011-2021 г.

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване знаме на община Елхово

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 14,59 кв.м за срок от 5 години след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на изкуствена водна площ  от 90,786 дка в землището на с. Пчела за срок от 5 години след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища  по предназначение.

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на училища от община Елхово в списъка на защитените училища

      ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представител на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба 5 на ОбС-Елхово за РПУРОИ

            ВНОСИТЕЛ:  Стоян Иванов Овчаров  – председател на ОбС-Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от общината

            ВНОСИТЕЛ: инж. Христо Петров Петев–председател на ПК по здравеопазване,  соц. дейности, образование, култура, спорт и вероизповедания

 

14. ПИТАНИЯ

 

 

СТОЯН ОВЧАРОВ   

председател на Общински съвет-Елхово