РЕШЕНИЕ СЗ-22-ПР/2009 г. НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда; чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2, ал. 1, т. 3 „а“, чл. 4, чл. 8, т. 2, чл. 40, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и -целите на опазване на защитените зони, представена писмена документация по чл.Ю от Наредбата за ОС и представената писмена документация по Приложение  2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя вятърни генератора и фотоволтаични панели“ в имоти с номера 43459.59.175, 43459.35.235 и 43459.35.240 в землището на с. Лесово, общ.Елхово, обл. Ямбол. с възложител „ЕВРОСЕРВИЗ АС ООД, гр. Варна, ул. „Клокотница“  3, ет. 2, ап. 36 поради, следните мотиви:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три броя вятърни генератори и фотоволтаични   панели.   Предвиденото   изграждане   на   вятърни   генератори   попада   в Приложение  2, т. 3, б. „и“ на Закона за опазване на околната среда – „производство на електроенергия посредством силата на вятъра“, за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от
ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС,   в   която   подробно   е   описана   характеристиката   на   предлаганата   дейност,
инвестиционното предложение предвижда изграждането на три броя вятърни генератори с
максимална мощност за всеки до 500 Квт, максимална височина на кулата до 50 м и
диаметър на ротора около 30 м и фотоволтаични панели. Инвестицията ще се развие върху
обща площ 21,784 дка, собственост на възложителя. В тази връзка е направен извод, че
обема и мащабностга на инвестиционното предложение са значителни и реализацията му
ще окаже въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение има връзка с
други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара
Загора са разгледани и съгласувани инвестиционни предложения за изграждане на вятърни
генератори, фотоволтаични панели, паркинги, мотели и други, както и вече работещи
вятърни  турбини   в   разглеждания   район.   Всичко   това  предполага   възможността   от
увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или
т.нар. кумулиране с други предложения. Кумулативното въздействие е в резултат от
отделни инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си,
но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност  и реализирани в определен период от
време.


Инвестиционното    предложение    предвижда    изграждане    на    вятърни    генератори    и
фотоволтаични панели и е свързано с използване на невъзобновими природни ресурси, което
ще доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Земеделската земя,
върху която ще се развие инвестицията е с площ 21,784 дка. Площадките попадат в
границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Ждрелото на
река Тунджа“ с код ВG 0000217 за, „Дервентски възвишения I“ с код ВG 0000218 за
опазване на природните местообнтания на дивата флора и фауна, „Дервентски възвшпения“
с код ВG 0002026 и „Сакар“ с код ВG 0002021, предназначени за опазване на птиците, което
ще   доведе до  дълготрайно   безпокойство  на  птиците,   промени във   видовия  състав,
числеността и плътността на популациите им.

Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до замърсяване и дискомфорта
на   околната   среда.   Характерът   на   инвестиционното   предложение   ще   предизвика
натоварване и дискомфорт на околната среда при строителството  и експлоатацията,
свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и
транспортните    средства,    работата    на   турбините,    фрагментация    и    отнемане    на
местообитания при разполагането на фотоволтаичните панели.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имоти с номера 43459.59.175,
43459.35.235 и 43459.35.240 в землището на с. Лесово, общ. Елхово. Земеделската
земя, върху която ще се развие инвестицията е с площ 21,784 дка. Площадките
попадат в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура
2000 „Ждрелото на река Тунджа“ с код ВG 0000217 за, „Дервентски възвишения 1″ с
код ВG 0000218 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна,
„Дервентски   възвишения“   с   код   ВG   0002026   и   „Сакар“  с  код  ВG   0002021,
предназначени за опазване на птиците, приети с Решение  122/02.03.2007г. на
Министерски съвет. В тази връзка е направен извода, че качеството и регенеративните
способности на природните ресурси в района ще бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

                Разглежданата площадка попада в границите на защитени зони от Европейската
екологична мрежа Натура 2000 „Ждрелото на река Тунджа“ с код ВG 0000217 за,
„Дервентски   възвишения   1″   с   код   ВG   0000218   за   опазване   на   природните
местообитания на дивата флора и фауна, „Дервентски възвишения“ с код ВG 0002026
и  „Сакар“ с  код ВG 0002021,  предназначени за  опазване  на   птиците.  Според
извършената Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените
зони, по реда определен в Наредбата за ОС, реализацията на  инвестиционното
предложение  ще  окаже значително   отрицателно  въздействие   върху  природните
местообитания,  популации  и  местообитания   на видове,  предмет на опазване   в
защитените    зони.    Дейността    на    инвестиционното    предложение    предполага
дълготрайно безпокойство на птиците, промени във видовия състав, числеността и
плътността на популациите им. Предполага се, че строителството и експлоатацията на
вятърните   генератори   и   фотоволтаичните   панели   ще   окажат   продължително
кумулативно въздействие върху ключовите елементи на защитената зона, предвид
засиления  антропогенен натиск     и  съпътстващото го заселване  с  рудерални   и
синантропни видове. Предполага се фрагментиране и кумулативен ефект в голяма
степен, тъй като в са разгледани и съгласувани инвестиционни предложения за
изграждане на вятърни генератори, фотоволтаични панели, паркинги, мотели и други,
както   и  вече  работещи  вятърни  турбини  в  разглеждания  район.   Над  90  %   от
популацията на царския орел в България е съсредоточена в района на Сакар планина и
Дервентски възвешения. По данни на ФПС „Зелени Балкани“ от информацията за
разпространението   и   придвижването   на   този   вид,   базирана   на   данните   от
радиотелеметрично проследяване на млади царски орли от гнезда в този район,
показва, че орлите обитават тази територия почти целогодишно. На територията на
Сакар планина и Дервентски възвешения има общо 15 действащи гнезда на царски


орел. Избраният от инвеститора район, попада в община с концентрирано присъствие на царски орли и в гнездовата територия на вида, според информация и карта на ФПС „Зелени Балкани“ постъпила в РИОСВ Стара Загора с вх. номер 408/03.02.2009 г. В този район има данни за значителни сезонни миграции на птици в Сакар и Дервентски възвишения. Най-често това са видовете бял щъркел, осояд, орел змияр, малък креслив орел, белоопашат мишелов. Инвестиционното предложение засяга местообитанията предмет на защита в защитените зони, като попада изцяло в ловните територии на установените двойки царски орли в този район. Инвестиционното предложение ще доведе до значителна промяна в характерния ландшафт, който в момента е „природен“, защото кулите на които ще се монтират перките са високи (височината на кулата е около 50 м., а диаметърът на ротора над 27 м.) и ще се открояват от останалите естествени елементи на ландшафта. Царския орел е най-уязвим към необичайни и неестествени промени в характерния за него хабитат и не може успешно да се приспособи към промените в местообитанието му и да се размножава успешно. Това ще доведе до фрагментация на популацията и местообитанията на вида, което е в противоречие с целите и предмета на опазване. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата няма да асимилира реализираното инвестиционно предложение. Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже значително отрицателно въздействие върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Поради това способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда следва да се прецени посредством изготвяне на доклад по ОВОС, в който на основание чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС е необходимо, като отделно приложение да се включи оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Ждрелото на река Тунджа“ с код ВG 0000217 за, „Дервентски възвишения 1″ с код ВG 0000218 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, „Дервентски възвишения“ с код ВG 0002026 и „Сакар“ с код ВG 0002021, предназначени за опазване на птиците.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде значително върху предмета и целите на защита в защитената зона от екологичната мрежа „Натура 2000″. В РИОСВ Стара Загора са разгледани и съгласувани инвестиционни предложения за изграждане на вятърни генератори, фотоволтаични панели, паркинги, мотели и други, както и вече работещи вятърни турбини в разглеждания район. Всичко това предполага възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно. Въздействието, в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, ще бъде продължително, с голяма честота и необратимо. Строежът на вятърни турбини в близост до местата за почивка, хранене и гнездене на птиците причинява безпокойство на популациите. В резултат от „прогонването“ на животните се получава ефективна загуба на местообитанията за тях. Това предполага отрицателно въздействие, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, и е свързано с пряко визуално въздействие, шум, вибрации и електромагнитни излъчвания от вятърните генератори, както и от дейностите свързани с поддръжката им. Шумът и движението причиняват безпокойство на местните гнездящи птици, както и тези, ползващи територията за хранене.  Последствията са  повишаване  на смъртността,  намаляване на гнездовия


успех, което води до промени в числеността и структурата на популациите. Безпокойството нараства от факта, че има засилено човешко присъствие около турбините, по изградените заради поддръжката им пътища, особено в места, където достъпът на хора преди това е бил ограничен.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности яли технологии:

 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Елхово, кметството на с. Лесово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

VI. На основание чл. 31, ал. 4 от ЗБР и съгласно чл. 34, ал. 1 и чл. 40, ал. 5 от Наредбата за ОС, оценката за степента на въздействие върху защитените зони да се представи под формата на приложение към доклада по ОВОС, неразделна част от него. Поставям следните изисквания към обхвата на оценката за степента на въздействие върху защитените зони:

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, като е
необходимо да включва: 

описание на   местообитанията, популациите и местообитанията на видовете, предмет на
опазване в защитени зони „Ждрелото на река Тунджа“ с код ВG 0000217, защитена зона
„Дервентски възвишения 1“ с код ВG 0000218 за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна защитена зона, „Дервентски възвишения“ с код ВG 00002026, „Сакар“
с код ВG 0002021 за опазване на дивите птици, попадащи в областта на въздействие на
обекта;

определяне   същността   и   степента   на   очакваното    въздействие   от   реализацията   и
експлоатацията на обекта върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в
района на защитените зони;

оценка на степента на въздействие върху целостта на защитената зона, с оглед      тяхната
– структура,   функции и природозащитни цели (загуба на местообитания,  фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, промени в жизненоважните фактори, определящи функциите на местообитанията или екосистемите, промени в динамиката на взаимовръзките, които определят структурата и/или функцията на зоната, забавяне/възпрепятстване на постигането на консервационните и реставрационни цели на зоната и т. н.);

анализ за въздействието (пряко и косвено) на инвестиционното предложение върху целостта,
структурата и функциите на зоната.

описание и оценка на съществуващи обекти и планове, програми, проекти или инвестиционни
предложения, които в комбинация с конкретното инвестиционно предложение могат да
окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони;

смекчаващи и възстановителни мерки с оглед природозащитните цели на зоните.

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанието/вида в дадената защитена зона по отделно и в мрежата от защитени зони като цяло.

VII. Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да бъде извършена от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 31, ал. 20 отЗБР и чл.9, ал.1 от Наредбата за ОС. На основание на чл. 20, ал. 3, т. 8 и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Наредбата определям необходимата компетентност на експертите, която да бъде в областта на орнитологията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред  Окръжен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето.