ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 14.04.2009 ГОДИНА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на сборен бюджет на община Елхово и поименен списък за капиталови разходи за 2009 година

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за приемане на проект на Наредба по чл. 196, ал.5 на ЗУТ (за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на община Елхово)

            ВНОСИТЕЛ:  инж. Зоя Димитрова Стоева-Димитрова–председател на ПК по ТСУЕ и на ВрК

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба  8  за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елхово

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласие за прокарване на трасе за подземен ел.провод 20 кV от ВЛ 20 кV-извод Княжево до поземлен имот 14122 по КВС на с. Мелница през поземлени имоти, собственост на община Елхово

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласие за прокарване на трасе за подземен ел.провод 1кV от съществуващ трафопост в поземлен имот 69008 по КВС на с. Добрич до поземлен имот ХIII-106-за фотоволтаична система, кв.16 по плана на  с. Добрич през поземлен имот, собственост на община Елхово

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. Приемане на годишните финансови отчети за 2008 г. на дружества с общинско участие:

МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД

“Медицински център 1 – Елхово” ЕООД

            ДОКЛАДВА (устно):  Стоян Иванов Овчаров–председател на ОбС-Елхово и управителите на дружествата

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на пристрояване в урегулиран поземлен имот I-за жилищно строителство, трафопост, клуб на обществени организации, детски площадки и озеленяване в кв. 17 по плана за регулация и застрояване на гр.Елхово, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на града поземлен имот с идентификатор 27382.500.9533

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на поземлени имоти I-общ., II-общ., IX-общ., X-общ., XI-общ., XII-общ., XIII-общ., XV-общ. и XVI-общ. в кв. 65 по плана на с. Кирилово.

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 3000/16000 ид.ч. от едноетажна масивна сграда – фурна със застроена плащ 230 кв.м съставляваща поземлен имот II-СОНС, поща, читалище в кв. 30 по плана на с. Раздел.

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на  имот публична общинска собственост, представляващ язовир с кад.номер 302 с площ от 62,542 дка в землището на с. Раздел  за срок  от 5 години след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на  имот частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр. Елхово, ул. Пирин  6 с площ от 24,50 кв.м за срок от 10 години след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на  част от имот частна общинска собственост с площ от  7. 05 кв.м за срок  от 2 (две) години след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на  част от имот частна общинска собственост, с площ от 85 кв.м, находящ се в гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски 66 за срок  от 10 години след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на  имот частна общинска собственост, представляващ щанд  2 с площ от 47,36 кв.м и щанд  7 с площ от 41,87кв.м, находящи се в градски хали в гр. Елхово на ул. Търговска 13 за срок от 5 /пет/години  след провеждане на публичен търг

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за ползване на общинските пасища и мери и предоставянето им за отглеждане на животни на територията на община Елхово по землища

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изготвяне на проект за залесяване на изоставени  земеделски земи и голини от ОбГФ по Наредба  22/07.07.2008 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „ Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013

            ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Одобряване командировките на кмета на община Елхово за първото тримесечие на 2009 година

            ВНОСИТЕЛ:  Христо Иванов Христов – зам.кмет на община Елхово

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от общината

            ВНОСИТЕЛ: инж. Христо Петров Петев–председател на ПК по здравеопазване,  соц. дейности, образование, култура, спорт и вероизповедания

 

19. ПИТАНИЯ