УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ УЧРЕДИХА В ЕЛХОВО

           Ученически спортен клуб “Елхово – 2008” учредиха в Елхово. Учредителното събрание се проведе по инициатива на Общински детски комплекс и съдействието на община Елхово. Общественици, преподаватели по физкултура и  спортни деятели  приеха Устав на сдружението, избраха Управителен и Контролен съвет.

            Ученически спортен клуб “Елхово – 2008” учредиха в Елхово. Учредителното събрание се проведе по инициатива на Общински детски комплекс и съдействието на община Елхово. Общественици, преподаватели по физкултура и  спортни деятели  приеха Устав на сдружението, избраха Управителен и Контролен съвет.

            След обсъждане на проекта за Устав и конкретни предложения за допълване и изменение на документа, присъстващите приеха учредителния документ. Ученически спортен клуб “Елхово – 2008” си поставя за цел да създаде условия за развитието на спортовете футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, плуване, лека атлетика, лечебна физкултура, приложно-технически спортове и др. Дейността му ще бъде насочена и към деца в неравностойно социално положение и деца от ромски произход. В изпълнение на целите си клубът ще организира школи, тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Средства за обезпечаване на дейността си ще осигурява от членски внос, дарения, спорнсорство, субсидии, реализиране на проекти и др. Членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица.

            Събранието избра Управителен съвет в състав от трима души с председател Христо Христов. УС определя размера и сроковете за плащане на членския внос, както и реда и правилата за извършване на дейността на клуба и др.

            За председател на Контролния съвет учредителите избраха Симеон Димитров. Контролният съвет се избира за срок от четири години в състав от 3 души. Негово задължение е да контролира спазването на Устава, изпълнението на решенията на Общото събрание и УС, законосъобразното и ефективно използване на имуществото, спортните съоръжения, екипировка и др.