Община Елхово е с одобрен проект по Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Турция

Община Елхово получи одобрение на  проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” по Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Турция.

Община Елхово участва в качеството си на партьор на Одринската асоциация за услуги към населението със седалище и адрес на управление в Република Турция. Проектното предложение е разработено по Програмата за транс – гранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство.

Основната цел на програмата е  да обхване специфичните нужди на граничната зона, за постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено на основата на главните силни страни на българо-турската зона на трансгранично сътрудничество в принос към по-силно европейско сътрудничество и единство.

Дейностите по проекта в община Елхово предвиждат инвестиционни мерки свързани с благоустрояване на предпарково и парково пространство – УПИ ², кв. 5 по плана на град Елхово. Територията предмет на проекта е отреден за парк и озеленяване и се намира на запад от централната част на градския парк. Тя представлява спортен комплекс от няколко игрища.

Подходът за разработваната територия е от югоизток, като свързващата алея продължава до мост над р.Тунджа, която на това място живописно огражда пространството на спортния комплекс. Така в непосредствена близост се намират и реката, и входът за централната част на парка, което предполага добро композиционно и хармонично вписване на това място в околния пейзаж. Достъпът на леки автомобили е ограничен, като за целта има обособен паркинг на ул.“Тунджа“. Чрез обслужваща алея с два затворени кръга се оформят две основни пространства в които се разполагат спортните игрища.

Ще се оформят три спортни площадки – за баскетбол, за тенис и за футбол на малко поле, като се възстановят и довършат настилките и пейките. Запазва се най-западната площадка за баскетбол. Най-източната спортна площадка се оборудва, като игрище за футбол на малко поле. Съществуващият спортен терен до централния подход в зоната е най-подходящ за тенис-игрище, като се предвижда разширяването му и обособяването на две площадки за игра. До основната алея са предвидени три самостоятелни рекреационни къта с пейки и с декоративна растителност. Местоположението им е съобразено с това на игрищата и на конкретните природни дадености и предлага възможност за отдих и разговори в по-спокойна среда.

Предвижда се ново осветление и съответното оборудване със спортни уреди. Растителността около тях се ревизира с цел запазване на годните видове, предвиждат се и нови дървесно-храстови видове, като по този начин се оформя съответния подходящ фон, необходим особено за тенис-игрищата.

Предвижда се поставянето на нови пейки и нова растителност в три самостоятелни рекреационни къта, разположени в тревната площ до основната алея.

Съществуващата пешеходна алея се възстановява, като се предлага обособяването и като велоалея със съответното маркиране.

Предвижда се изграждане на  кей за лодки  във връзка с развитието на воден туризъм в общината.