Определен е кандидатът за изпълнител по проект „Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово“

На 13.05.2011 година, комисията за провеждане на процедура за въдлагане на малка обществена поръчка с предмет: Строително – монтажни работи по проект „Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово“, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., със следните обособени позиции/лотове:

ЛОТ N 1  „Основен ремонт на улица „Александър Стамболийски“ в град Елхово, от ул. „Царибродска“ до обходен път юг ;

ЛОТ N 2 „Основен ремонт на улица „Победа“ от ул.“Пирин“ до ул.“П.Д.Петков“;

ЛОТ N 3 „Основен ремонт на улица „Ал.Стамболийски“ от бензиностанция до автоспирка на ЗАЕЧ“, приключи работа и предаде протокола на Възложителя – кмета на община Елхово.

С решение ¹ 3 от 13.05.2011 година, кметът на Община Елхово, определи кандидата класиран на първо място Дружеството по закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ “ОРУДИЦА 2011” гр Ямбол за изпълнител на обществената поръчка.  Решението, на основание чл.42, ал.3 от НВМОП е изпратено на Дружеството по закона за задълженията и договорите ДЗЗД “ОРУДИЦА 2011” гр. Ямбол и предстои сключване на договор за изпълнение.

В срок 10 работни дни от сключване на договора с избрания изпълнител, цялата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка трябва да бъде изпратена за съгласуване от Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция. След проверка за законосъобразност на проведената обществена поръчка и съгласуването и могат да започнат строително монтажните работи.