Община Елхово започна реализацията на дейностите по проект „И аз имам семейство“

           Във връзка с реализацията на проект „И аз имам семейство”, по който община Елхово е партньор се създаде екип за администриране на проекта от администратор и счетоводител

Във връзка с реализацията на проект „И аз имам семейство”, по който община Елхово е партньор се създаде екип за администриране на проекта от администратор и счетоводител, преминали обучение на 20 януари в град София. След провеждане на конкурс и интервю са назначени от 16 януари и двама социални работника, които също ще преминат обучение през месец февруари.

Предстои приемането на заявления от кандидатите за приемни родители, като по този начин ще се създадът условия за заместваща грижа за децата и ще се даде възможност за заетост на безработни хора. Приоритетно ще се търсят семейства за децата от 0 до 3 години. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща. Приемните родители ще получават възнаграждение за отглеждане на дете, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Приемен родител с едно дете ще получава 130% от минималната работна заплата, за две деца – 140% и за три деца съответно 150%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260лв..

Приемите родители ще получат подкрепа посредством обучение от специалисти в областта на приемната грижа; постоянна информация и консултации; споделяне на опит с други приемни родители; съдействие и подкрепа в случай, когато трябва да контактуват с биологичните родители на детето.

Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 82 общини, сред които е и община Елхово. Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целите на проекта са децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи или тяхната деинституционализация.

Проектът ще обхване деца, подходящи за приемна грижа, които към момента са настанени в трите вида специализирани институции – Домове за медико социални грижи за деца, Домове за деца с умствена изостаналост и Домове за деца лишени от родителска грижа. Продължителността на проекта е 25 месеца и стартира на 8.12.2011година.