Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” получи одобрение за финансиране

Със Заповед ¹ РД 09-567/23.04.2012 година на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, Местна инициативна група – Елхово е одобрена да получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.         Със Заповед ¹ РД 09-567/23.04.2012 година на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, Местна инициативна група – Елхово е одобрена да получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони.

Финансирането ще се осъществи по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Помощта по мерките се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в селските райони.

Финансирането на МИГ-Елхово ще даде възможност на местните фирми и земеделските производители работещи на територията на община Елхово да кандидатстват с проектни предложения по Стратегията за местно развитие в размер на около 1 700 000 евро.

МИГ-Елхово е независима, доброволна организация на представители на местните власти, стопанския и нестопанския сектор от територията на община Елхово, регистрирана през 2010 година.

Целите на организацията са свързани с подпомагане устойчивото развитие на територията на община Елхово; опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на територията и засилване на местната идентичност; повишаване на цялостната привлекателност на територията на община Елхово като място за достоен живот и проспериращ бизнес; подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на община Елхово; подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и стимулиране развитието на неземеделските икономически дейности, включително туризма; подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти; създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население; подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на населените места от територията на община Елхово; повишаване на заетостта и увеличаване доходите на местните жители.

Основният предмет на дейност на МИГ-Елхово е свързан с информиране, консултиране и подпомагане на земеделските производители и местните фирми за подготовката на проекти по Стратегията за местно развитие; сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; осъществяване на наблюдение при изпълнението на проекта и посещения на място; подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащания до Разплащателната агенция и изготвянето на доклади за отчитане на изпълнението.

Предстои сключване на тристранен договор за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие между МИГ – Елхово, Разплащателна агенция към Държавен фонд «Земеделие» и Министерство на земеделието и храните.