ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ «Хаджи Димитър» с.Гранитово по обособени позиции:1 Доставка на обедна храна за учениците от първи до осми клас от ОУ „Хаджи Димитър” с.Гранитово, участници в проект BG 051РО001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. 2. „Доставка на закуска, мляко зеленчуци и/или плодове съгласно ПМС 308/2010 г. за децата от подготвителната група и учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Хаджи Димитър”- с.Гранитово”.

Публикувано на: петък, 03 август 2012                                 Уникален код в регистъра на АОП:
Валидно до: понеделник, 10 септември 2012                                               02525-2012-0001
Документацията е достъпна до 03.09.2012 г., 16:00 часа

Документация за участие – документацията бе достъпна до 03.09.2012 г., 16:00 часа

Публикувано на 14 септември 2012 – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ