“Помощ в дома за достоен живот” – одобрен на първо ниво, предстои техническа и финансова оценка на проекта

Проектът на община Елхово “Помощ в дома за достоен живот” е допуснат след първо ниво на оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ  В  ДОМА” от Агенцията за социално подпомагане. Предстои оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критерии, регламентирани в Насоките за кандидатстване, а именно „Техническа и финансова оценка”.

Проектът “Помощ в дома за достоен живот “ съответства на критериите за кандидатстване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и е разработен в съответствие и във връзка с изпълнението на Общинска стратегия на развитие на социалните услуги(2011-2015г.).

За реализацията на проекта, ще се включат като потребители:

– лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в това число деца с трайни увреждания;

– възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите ще заявяват необходимост от ползване на социални услуги по настоящ адрес в град Елхово и селата в общината.

За социални асистенти ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, които ще извъшват комплексно и трита типа почасови дейности:

-дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;

-дейности за социална подкрепа и социално включване;

-комунално-битови дейности.

Почасовото обслужване ще даде възможност наетия персонал по проекта да работи на база гъвкав механизъм за предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните нужди на потребителите.

Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене ще са в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършена социална оценка на потребности от почасови грижи, предоставяни в домашна среда.